Chủ nhật, Tháng 2 25, 2024
   
Text Size

VSG - CBTT58-CV57- ĐHĐCĐ thường niên 2023 - lần 1 không thành công.


VSG - CBTT58-CV57- ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Lần 1 không thành công và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Lần 2 (Tải về).


CÔNG TY CỔ PHẦN 

CONTAINER PHÍA NAM

----------

Số: 57/2023/HĐQT-BC

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty Cổ phần Container Phía Nam xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc kết quả tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: 08h00 phút ngày 28/04/2023.

- Địa điểm: Tầng 8 tòa TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Kết quả: Số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự:  06 người với số cổ phần sở hữu/đại diện:  929.793 cổ phần tương đương 8,42% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty (Điều 18) thì với số cổ phần đại diện tương đương 8,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 02 như sau:

- Thời gian: 08h ngày 20/05/2023

- Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/04/2023.

Các tài liệu của Đại hội đăng trên website của công ty: http://viconshipsg.com.vn.

Vậy công ty chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước (VSD) và rất mong sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu HC.

            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                          ( Đã ký}

             Chủ tịch HĐQT. Phạm Đắc Nhân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 22 người đang xem