Thứ ba, Tháng 6 28, 2022
   
Text Size

CBTT VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

CBTT việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội động quản trị; thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.

 

CBTT về việc miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty với bà Nguyễn Minh Châu

 

Công bố thông tin DS CĐ lớn theo định kỳ 6 tháng

Công bố thông tin Danh sách cổ đông  nhà nước và cổ đông lớn theo định kỳ 6 tháng

   

CBTT vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CBTT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Download tại đây)

 

CBTT về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

CBTT về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

   

Trang 10 của 26

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 18 người đang xem