Chủ nhật, Tháng 7 21, 2024
   
Text Size

VSG - CBTT65-NQ2305-BBH của ĐHĐCĐ thường niên 2023


VSG - CBTT65-NQ2305-BBH, 2BC, 7TTr của ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Tải về).

 

VSG - CBTT58-CV57- ĐHĐCĐ thường niên 2023 - lần 1 không thành công.


VSG - CBTT58-CV57- ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Lần 1 không thành công và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Lần 2 (Tải về).


CÔNG TY CỔ PHẦN 

CONTAINER PHÍA NAM

----------

Số: 57/2023/HĐQT-BC

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

 

Công ty Cổ phần Container Phía Nam xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc kết quả tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: 08h00 phút ngày 28/04/2023.

- Địa điểm: Tầng 8 tòa TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Kết quả: Số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự:  06 người với số cổ phần sở hữu/đại diện:  929.793 cổ phần tương đương 8,42% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty (Điều 18) thì với số cổ phần đại diện tương đương 8,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 02 như sau:

- Thời gian: 08h ngày 20/05/2023

- Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/04/2023.

Các tài liệu của Đại hội đăng trên website của công ty: http://viconshipsg.com.vn.

Vậy công ty chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước (VSD) và rất mong sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu HC.

            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                          ( Đã ký}

             Chủ tịch HĐQT. Phạm Đắc Nhân

 

VSG - CBTT - Báo cáo thường niên 2022 -19.04.2023

 

VSG - CBTT - Báo cáo  thường niên 2022 -19.04.2023 (Tải về)

   

VSG - CBTT -NQ 2304,Thông báo mời họp, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

 

VSG - CBTT -NQ 2304,Thông báo mời họp, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Tải về)

 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Mã số doanh nghiệp: 0301872364, gọi tắt là "Công Ty"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty (“Đại Hội”) với nội dung như sau:

1.                  Thời gian:  08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2023

2.                  Địa điểm: Phòng họp tầng 8, tòa TNR Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.                  Nội dung Đại Hội

Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công Ty tại địa chỉ: http://viconshipsg.com.vn/ > Mục "Quan hệ cổ đông"

4.                  Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5.                  Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Đại Hội      

5.1.            Đối với cổ đông là cá nhân:

-                     CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.

5.2.            Đối với cổ đông là tổ chức:

-                     Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

-                     CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

5.3.            Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp, người được ủy quyền mang theo các Giấy tờ sau:

v  Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là cá nhân

-                     CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

-                     Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).

v  Đối với trường hợp: Người nhận ủy quyền là tổ chức

-                     Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

-                     CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

-                     Giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).

5.4.            Trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp, cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty theo thông tin bên dưới và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công Ty trước ngày diễn ra Đại Hội:

Họ và tên: PHẠM ĐẮC NHÂN – Chủ tịch Hội đồng quản trị

CMND số: 030080002730

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

6.                  Đề cử, Ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị; Đăng ký tham dự Đại Hội và Thông tin liên hệ:

-            Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các đề xuất của Quý cổ đông về nội dung Đại Hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công Ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại Hội.

-            Để công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bà Bùi Thị Thành – Phòng Hành chính  - ĐT: 0913535871

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại Hội thành công tốt đẹp.

Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty sau khi kết thúc Đại Hội.

Trân trọng!

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

    (Đã ký)

         Phạm Đắc Nhân

 

VSG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 đã kiểm toán


CBTT:

1.  VSG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 đã kiểm toán (Tải về)

2. VSG  - Văn bản giải trình về ý kiến của Đơn vị Kiểm toán về BCTC 2022 sau kiểm toán (Tải về)


   

Trang 4 của 34

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 3 người đang xem