Chủ nhật, Tháng 10 01, 2023
   
Text Size

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
11 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38218153;  Fax: (84-8) 39143959.
Website: http://www.viconshipsg.com.vn ; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

-    Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 03/4/2007.
-    Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28 / 5 / 2012 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần container phía nam đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2012  tại Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (lầu 2), đường Vĩnh Khánh, Phường 9, Q.4, TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/5/2012, với số Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 31 người, sở hữu 5.303.808 cổ phần, chiếm 48,02% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
Đại hội đã nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.
Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình ra Đại hội.
Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung  và Biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần tham dự  có quyền biểu quyết thông qua những nội dung trên của  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012:
1.1 – Kết quả kinh doanh năm 2011:
+ Doanh thu:   113.465 triệu VN đồng.
+ Lợi nhuận:   - 37.517 triệu  VN đồng.
1.2 – Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:
+ Doanh thu:    82.667 triệu VN đồng.
+ Lợi nhuận:  - 59.289 triệu VN đồng.


Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính công ty năm 2011.


Điều 3: Nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.


3.1 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 37.617.244.539 VN đồng.
3.2 – Lợi nhuận sau thuế TNDN:  - 37.617.244.539   VN đồng.
3.3 – Trích lập các quỹ:  0 đồng.


Điều 4: Nhất trí thông qua phương án tái cơ cấu tài chính và tăng vốn điều lệ công ty:
Sau khi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (gọi tắt là: Công ty Mua bán nợ) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thực hiện xong việc mua một phần hoặc toàn bộ khoản nợ vay của Công ty từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Công ty sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ mức hiện tại (110,44 tỷ đồng) lên mức từ 220 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng. Toàn bộ phần phát hành tăng thêm sẽ do Công ty Mua bán nợ và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thực hiện bằng cch chuyển một phần nợ thnh vốn gĩp.
Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao Hội đống quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính và tăng vốn điều lệ nêu trên.


Điều 5:  Nhất trí thông qua báo cáo sử dụng quỹ Hội đồng quản trị năm 2011.
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012/2013 là 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng).


Điều 6: Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị.


Điều 7: Giao cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho Công ty và việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành trong suốt nhiệm kỳ 2012 - 2017.


Điều 8: Nhất trí thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:
1 – Hội đồng quản trị:
1. Ông Cáp Trọng Tuấn   
2. Ông Hoàng Đình Quảng   
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường   
4. Ông Huỳnh Kim Tiến   
5. Ông Nguyễn Xuân Hòa   
2  – Ban kiểm soát:
1. Ông Nguyễn Sĩ Sênh   
2. Ông Đỗ Tuấn Nam   
3. Bà Võ Thị Hải Đường   

Điều 9: Tổ chức thực hiện:
Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần tham dự  có quyền biểu quyết thông qua những nội dung trên của  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Chủ tịch Đoàn (đã ký)
Cáp Trọng Tuấn

 

Tài liệu ĐHĐCĐ 2012

1. Chương trình Đại hội Cổ đông 2012

2. Báo cáo Tài chính 2011 của Ban Kiểm soát

3. Báo cáo kết quả SXKD 2011 và kế hoạch 2012

4. Bảng kết quả SXKD 2011 đã kiểm toán và kế hoạch 2012

5. Bảng cân đối kế toán 2011

6. Báo cáo sử dụng Quỹ HĐQT 2011

7. Tờ trình v/v Phương án tái cơ cấu, tăng vốn điều lệ Công ty

8. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011

9. Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty

10. Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012

11. Giấy đăng ký tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012.

Bấm vào đây để tải về

12.Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam (tải về)

 

Thông báo ĐHĐCĐ 2012

THÔNG BÁO
(V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi:  Quí Cổ đông

 

Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:   13/3/2012
Ngày chốt danh sách cổ đông:             15/3/2012
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:                 Từ 8 giờ  ngày 11/4/2012
Địa điểm:  Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.                        
Số 2, đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.     
Nội dung:
-    Thông qua các báo cáo thường niên của HĐQT, BKS.
-    Báo cáo tài chính kiểm toán.
-    Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Cty.
-    Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.
-    Lựa chọn công ty kiểm toán . . .
Thể lệ tham dự ĐHĐCĐ:
- Tất cả các cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền gởi kèm theo thư mời) và có thể gửi về Công ty  có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . .  
-  Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Đăng ký tham dự Đại hội gửi về Công ty có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . ., các đề xuất cho chương trình Đại hội, các đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày  06/4/2012.
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS căn cứ theo Điều lệ của Công ty được đăng tải trên Website của Công ty.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quí cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền).
- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty.
Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Liên hệ: Anh Quách Hữu Danh, ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131, Fax: (08) 38231064, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chủ tịch HĐQT (đã ký).

   

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam (tải về)

   

Trang 31 của 31

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 6 người đang xem