Thứ sáu, Tháng 4 16, 2021
   
Text Size

CBTT - Báo cáo tài chính 2019 - Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán (Tải về)

 

Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Công bố thông tin:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam

Xin download tại đây


2. Thông báo về ngày đang ký cuối cùng để tồ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xin download tại đây

 

Công bố thông tin V/V Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Công bố thông tin V/V Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc (download tại đây) và danh sách người có liên quan (download tại đây)

   

Công bố thông tin V/V Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Công bố thông tin V/V Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (download tại đây) và danh sách người có liên quan (download tại đây)

 

Công bố thông tin V/V Thay đổi nhân sự - KẾ TOÁN TRƯỞNG (download tại đây)

   

Trang 6 của 22

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Hiện có 21 người đang xem