Công bố thông tin V/V Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Công bố thông tin V/V Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (download tại đây) và danh sách người có liên quan (download tại đây)