CBTT_Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Huy Vượng

CBTT_Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Huy Vượng (tải về)